Õppekava nimetus

Tugiisik lastega perele

Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.

Õppekava koostamise alus
Õppekava koostamisel on lähtutud 01.01.2016.aastal jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse § - s 23 sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust.

Õppekeel
Eesti keel/vene keel

Õppekava maht
160 tundi, millest 136 tundi auditoorset koolitust aktiivõppe meetodil ja 24 tundi iseseisvat tööd.

Praktika
Soovitavalt lisada 40 tundi juhendatud praktikat , eriti juhul, kui koolitusel osalejal puudub sotsiaaltöö praktiline kogemus. Praktika korraldamine toimub eraldi kokkulepete lausel.

Koolituse toimumise aeg
Vastavalt kokkuleppele, avalikud koolitused vastavalt koolituste ajakavale kodulehel.

Õppekeskkond
Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale.

Sihtgrupp
Isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna toetada iseseisva toimetuleku probleemidega isikuid , kes vajavad sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
•         vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV;
•         vanus vähemalt 21 eluaastat;
•         omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt pedagoogilise või sotsiaaltöö kogemus;
•         osalemine intervjuul, selgitamaks isikuomaduste ja hoiakute sobivust tugiisikutööks.

Eesmärk
Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust toimetulekuprobleemidega isikute juhendamiseks, motiveerimiseks ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamiseks sh lapse hooldamiseks ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse läbinu:
•         orienteerub tugiisikutöö alustes sh seadusandluses ja eetika põhimõtetes;
•         oskab suunata suhtlemisprotsesse ning viia läbi esmast nõustamist, toetudes oma elukogemusele;
•         oskab märgata erivajaduste, sõltuvuste ja vägivalla kasutamise tundemärke;
•         tunneb eesmärgipüstituse ja tegevusplaani koostamise põhimõtteid koostöös toetatava isikuga ning
           teab toetava võrgustiku kaasamise põhimõtteid;

•         teab lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamise põhimõtteid;
•         omab ülevaadet infoallikatest , mis toetavad teda tugiisikuna tegutsemisel;
•         tunneb eelarve planeerimise aluseid ja suudab juhendada eelarve koostamisel ning jälgimisel.

ÕPPESISU:
Teemad:
•         tugiisikutöö alused ja eetika;
•         suhtlemisprotsesside alused;
•         mõjutamisoskused ja stressijuhtimine;
•         motiveeriv intervjueerimine;
•         isikukeskne eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine;
•         võrgustikutöö ja seadusandlus;
•         võlanõustamise alused;
•         praktiline toimetulek igapäevaelu planeerimisel;
•         sõltuvused ja nende mõju isiku toimetulekule;
•         vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine;
•         erivajadused ja nende äratundmine;
•         perega koostöö alustamise praktika;
•         praktilise tugiisikutöö sisu ja dokumentatsioon.

Õppemeetodid:
Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele: loengut, arutelu , rolli-mängu, rühmatööd jne .

ISESEISEVTÖÖ:
Iseseisev töö sisaldab:
•         kokku 5 tundi tööd koolitusel osaleja isikliku eelarve jälgimisel ning analüüsil ja sellest tulenevate
           järelduste kirjalikuks koostamiseks tugiisikutöös ;

•         kokku kuni 15 tundi konkreetse isiku/pere vajadustest lähtuva eesmärgi püstitamiseks ja
           tegevuskava koostamiseks ning võrgustiku kaasamise kirjeldus;

•         4 tundi enda tööks vajaliku andmebaasi koostamine.

Õppematerjalid
Edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.
Soovituslik kirjandus:
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155
Teekond erilise lapse kõrval. https://www.epikoda.ee/wpcontent/uploads/2017/01/Teekond-erilise-lapse-korval.pdf Sotsiaalministeerium. https://www.sm.ee/et
Sotsiaalkindlustusamet. http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et   


Õppeaja kestus
Reeglina 6-8 ak tundi päevas 2 - päevaste moodulitena ehk 17 - 20 koolituspäeva kolme - nelja kuu jooksul. Erandjuhtumitel võib koolituse korraldust kokkuleppel muuta.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
•         osalemine vähemalt 85 % -s auditoorsetest tundidest;
•         koolitusel osaleja iseseisvalt koostatud kirjalik töö, mis sisaldab konkreetse juhtumi puhul eesmärgipüstitust ja tegevusplaani koostamist ning võrgustikutöö planeerimist;
•         suutlikkus oma seisukohti suuliselt põhjendada;

Maksumus
Koolituse maksumus 1 700 EUR/inimese kohta.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, koolitusmaterjale elektroonilisel kujul, 2 kohvipausi ja kerge lõunaeine ning koolituse koordineerimist.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
Koolituses nõutud mahus mitte osalenutele väljastatakse tõend läbitud teemade kohta.

Grupi suurus
Minimaalselt grupi suurus 10 inimest, maksimaalselt kuni 15 osalejat.

Koolitajad
Valdav osa koolitajatest on seotud tugiisikute koolitamisega alates 2005.aastast SA Dharma koolituskeskuses ja osalenud ka õppekava arenduses , toetudes koolitusel osalejatelt ning teenuse kasutajatelt saadud tagasisidele.

Ene Augasmägi
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magister, töökogemus omavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhina, juhtinud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas tervisepoliitikat, koolitajana Dharma tugiisikukoolitustel 2005 - 2014 ja MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2014. Käesoleval ajal MTÜ Virumaa Tugiteenused juht. (Teemad: Võrgustikutöö, seadusandlus, Perega koostöö alustamise praktika jt.)

Katri Heinjärv
Katri on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistrina, on Mustamäe LOV sotsiaaltöö peaspetsialist, praktiseeriv võlanõustaja MTÜ-s Võlanõustajad , koolitaja Dharma tugiisikukoolitustel 2006-2014 ja edasi MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2015 kuni tänaseni(Teema: Võlanõustamine).

​Milvi Igalaan
Wismari Haigla Ravikeskuse OÜ psühholoog, Tartu Ülikool psühholoogia eriala , töötanud 25 aastat sõltuvushäiretele spetsialiseerunud psühhiaatrilises Wismari Haiglas, kus igapäeva-tööks on sõltuvushäiretega (sõltuvus alkoholist ja/või muudest psühhoaktiivsetest ainetest) ja muude psüühika ja käitumishäiretega patsientide nõustamine koostöös psühhiaatritega, koolitaja Dharma tugiisikukoolitustel 2005-2019(Teemad: sõltuvused ja nende mõju isiku toimetulekule, motiveeriv intervjueerimine).

Tiina Parmasto
Kõrgharidus, läbinud pedagoogilised ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitused, töötanud õpetajana, heategevusfondis Dharma tugiisikukoolituse alustajana ja teenuse käivitajana alates 2005.a., töötanud Sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonnas ja Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuses, läbinud tugiisikukoolituse, koolitaja ja Dharma tugiisikukoolituste arendaja ning koordineerija 2005-2019 (Teemad: Praktiline toimetulekuõpetus, Tugiisiku töö alused ja eetikad, Isikukeskne eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine, Praktilise tugiisikutöö sisu ja dokumentatsioon).

Riina Kaur
Riina on lõpetanud  Paikuse Politseikooli ja kuni 2018.aastani  tegutsenud PPA-s erinevatel ametikohtadel sh noorsoopolitseinikuna. Ta on lõpetanud ka  Sotsiaal-Humanitaarinstituudi õigusteaduskonna bakalaureuse kraadiga juristina, omab sotsiaaltöötaja 6.taseme kutsetunnistust ning on läbinud rea peretööd toetavaid täiendkoolitusi. Käesoleval ajal töötab lastekaitsespetsialistina. (Teema: Vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine).

Heidi Antons
Heidi on Tallinna Ülikooli lõpetanud sotsiaaltöö magister, kes tegutseb aktiivselt koolitajana tugiisikute ettevalmista-misel MTÜ-s Mynthouse alates 2015.aastast.Ta on läbinud ise tugiisikukoolituse juba 2006.a. ja ka praktiseerinud seda tööd. Täiendkoolituste raames on Heidi omandanud teadmised pereteraapias, paariteraapias, töös erivaja-dustega noortega, karjäärinõustamises. Ta on läbinud Gordoni perekooli koolitajate ettevalmistuse, omab täiskasvanute koolitaja, sotsiaalpedagoogi ja karjääriinfo spetsialisti kutseid. Heidi käsitleb kursuse raames järgmiseid teemasid: suhtlemisprotsesside alused, mõjutamisoskused ja stressijuhtimine.

Erivajadusi käsitlevad erinevad lektorid, kellelt eeldatakse:
psühholoogia alast kõrgharidust, täiendkoolitusi erivajaduste valdkonnas, kogemust töös erivajadustega lastega haridusasutuses või praktilise kogemusega erivajadustega lapsega oma peres.