Õppekava nimetus

TUGIISIK LAPSELE JA LASTEGA PERELE 

Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.

Õppekava koostamise alus
Õppekava koostamisel on lähtutud 01.01.2016.aastal jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse § - s 23 sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust.

Õppekeel
Eesti keel/vene keel

Õppekava maht
240 ak/t, millest on 160 ak/t auditoorset õpet (sh 16 ak/t esmaabi väljaõpet)  , 80 ak/t juhendatud praktikat.

Koolituse toimumise aeg
Vastavalt kokkuleppele, avalikud koolitused vastavalt koolituste ajakavale kodulehel.

Õppekeskkond
Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale. Koolitusruum vastab grupi suurusele, on nõuetekohaselt valgustatud, õhutatav ning varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga (projektor, ekraan, tahvel, arvuti).

Sihtgrupp
Isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna toetada lapsi ja noori ning iseseisva toimetuleku probleemidega peresid , kes vajavad sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
•         vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV;
•         vanus vähemalt 21 eluaastat;
•         omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt pedagoogilise või sotsiaaltöö kogemus;
•         osalemine intervjuul, selgitamaks isikuomaduste ja hoiakute sobivust tugiisikutööks.

Eesmärk
Õppija omandab teadmised ja oskused töötamiseks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate erinevatesse sihtgruppidesse (lapsed, noorukid, täiskasvanud) kuuluvate inimestega ning nende lähedastega. 

     Üldised õpiväljundid
    Koolituse läbinu:
-       orienteerub lastele  ja peredele (täiskasvanutele) pakutavates teenustes ja toetustes
-       toetab erivajadusega last paremaks toimetulekuks haridusasutuses (lasteaias, koolis)
-       kasutab lapse/noore/täiskasvanute arengutasemele vastavaid suhtlemisvõtteid
-       juhendab lapse peret kasvatusküsimustes, turvalise keskkonna loomisel lapsele kodus
-       juhendab lastega peret igapäevase toimetuleku paremaks korralduseks 
-     
 suudab anda esmaabi

Õppesisu, õpiväljundid ja hindamine moodulite lõikes

Moodul I

 

Mooduli nimetus:

Üldalused – Lapsed ja pered sotsiaalhoolekande süsteemis

Mooduli maht:

Auditoorne töö: 16 ak/t

Mooduli eesmärk:

Mooduli läbinu orienteerub sotsiaalhoolekande ja lastekaitse süsteemi olemuses, laste- ja perede toetamise võimalustes, pakutavates teenustes.

Käsitletavad teemad:

-  sotsiaalhoolekande korraldamise põhimõtted ja ülesanded, sotsiaalhoolekande korraldus Eestis, sotsiaalhoolekande valdkonda reguleeriv seadusandlus
-  teenuste sh tugiisikuteenuse põhialused ja eetika, andmekaitse
-  tugiisikuteenuse sisu erinevate sihtrühmade korral

Õpiväljundid

 

Mooduli läbinud õppija:

-    teab sotsiaalhoolekande korraldamise põhimõtteid ja ülesandeid
- orienteerub sotsiaalhoolekande ja lastekaitse korraldust reguleerivates õigusaktides ja teab allikaid, kust leida vajalikku informatsiooni
-    oskab leida lastele ja peredele sobivad teenused
-  kirjeldab tugiisikuteenuse osutamise põhialuseid ja eetilisi printsiipe ning andmekaitsest tulenevaid kohustusi
-  kirjeldab tugiisikuteenuse sisu lasteaias, koolis, asenduskodust lahkuva noore korral

Hindamine

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 75% õigeid vastuseid

Moodul II

 

Mooduli nimetus:

Põhiained ja -oskused – klienditöö alused

Mooduli maht:

Auditoorne töö: 56 ak/t

Mooduli eesmärk:

Mooduli läbinul on klienditööks vajalikud teadmised ja oskused.

Käsitletavad teemad:

-         suhtlemisprotsesside alused
-         mõjutamisoskused, stressijuhtimine
-         vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine
-         sõltuvused ja nende mõju isiku toimetulekule
-         võrgustiku- ja meeskonnatöö põhialused
-         isikukeskne eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine
-         esmaabi väljaõpe

Õpiväljundid

 

Mooduli läbinud õppija:

-         oskab edastada sõnumit kasutades tagasisidestamist
-         analüüsib ennast suhtlejana, teab oma tegevuse piire
-         analüüsib keskkonna mõju suhtlemisprotsessile
-         nimetab, millised on stressi tundemärgid ja kirjeldada, kuidas iseennast stressi puhul aidata
-         analüüsib kliendi käitumise põhjal tema motiveeritust koostööks
-         kirjeldab märke, mis viitavad võimalikule vägivallale (füüsiline, vaimne, emotsionaalne)
-         kirjeldab märke, mis viitavad võimalikule sõltuvusele (alkohol, uimastid, arvuti jne)
-         koostab võrgustikukaardi ja kirjeldab selle kasutamist
-         osaleb meeskonnatöös
-         juhendab klienti eesmärgi püstitamisel ja tegevuskava koostamisel

Hindamine

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 75% õigeid vastuseid

Moodul III

 

Mooduli nimetus:

Spetsiifilised oskused klienditöös – lapse erivajadused

Mooduli maht:

Auditoorne töö: 40 ak/t
Praktika: 40 ak/t juhendatud praktika

Mooduli eesmärk:

Mooduli läbinu on omandanud baasteadmised tööks lapsega lähtuvalt lapse erivajadusest.

Käsitletavad teemad:

-         arengupsühholoogia alused
-         erivajaduse ja puude mõisted ja sisu
-         enamlevinud vaimse tervise häired lastel
-         arengulised ja hariduslikud erivajadused
-         asenduskodust ellu astuv noor

Õpiväljundid

 

Mooduli läbinud õppija:

-         orienteerub inimese arengu seaduspärasustes
-         selgitab erivajaduse ja puude sisu
-         kirjeldab aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häire, arvutisõltuvuse jt enamlevinud psüühiliste häirete tunnuseid
-         analüüsib tugiisiku võimalusi erivajadustega lapse toetamisel
-         orienteerub arenguliste ja hariduslike erivajaduste sisus
-         kirjeldab asenduskodus kasvanud noore vajadusi

Hindamine

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 75% õigeid vastuseid

Praktiline juhendatud töö erivajadustega lapsega lasteaias või koolis

Töö tulemust hinnatakse õppija enesereflektsiooni ja praktika juhendaja hinnangu põhjal sooritatuks või mittesooritatuks

Moodul IV

 

Mooduli nimetus:

Spetsiifilised oskused klienditöös - töö lapse perega

Mooduli maht:

Auditoorne töö: 48 ak/t
Praktika: 40 ak/t juhendatud praktika

Mooduli eesmärk:

Mooduli läbinu oskab juhendada pereliikmeid laste kasvatamisel ja pere igapäevaelu korraldamisel

Käsitletavad teemad:

-         perekond kui sotsiaalne institutsioon
-         düsfunktsionaalsed peremudelid
-         perega koostöö alustamise efektiivne praktika
-         kasvatustöö alused
-         võlanõustamise alused
-         praktiline toimetulek igapäevaelu planeerimisel
-         tugiisikutöö sisu perekonnas, dokumentatsioon

Õpiväljundid

 

Mooduli läbinud õppija:

-         analüüsib erinevaid perevorme ja perekonna olulisust lapse arengus
-         kasutab kontaktiloomisel perega toimivaid võtteid
-         juhendab peret laste kasvatusvõtete rakendamisel
-         selgitab perele abi saamise võimalusi majandusraskuste puhul ja suunab abi juurde
-         juhendab peret eelarve analüüsil ja rakendamisel
-         on teadlik oma töö sisust tugiisikuna ja dokumenteerib seda nõuetekohaselt

Hindamine

 

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 75% õigeid vastuseid

Praktiline töö lastega pere tugiisikuna

Töö tulemust hinnatakse õppija enesereflektsiooni ja praktika juhendaja hinnangu põhjal sooritatuks või mittesooritatuks

Õppemeetodid:
Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele: loengut, arutelu , rolli-mängu, rühmatööd jne .

Iseseisev töö - selle käigus tutvub osaleja soovitusliku õppematerjaliga

Õppematerjalid

Edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:
Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155  
Teekond erilise lapse kõrval. https://www.epikoda.ee/wpcontent/uploads/2017/01/Teekond-erilise-lapse-korval.pdf
Sotsiaalministeerium. https://www.sm.ee/et  
Sotsiaalkindlustusamet. http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et    

Õppeaja kestus
Reeglina 8 ak tundi päevas 2 - päevaste tsüklitena ehk 20 koolituspäeva jaotatuna 4-5 kuule + praktiline juhendatud töö vastavalt kokkuleppele juhendajaga.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
-       osalemine vähemalt 80 % -s auditoorsetest tundidest
-       positiivselt sooritatud testid mooduli läbimisel
-       sooritatud praktilised tööd
-       koolitusel osaleja sooritab testi, milles 75 % küsimustest on õigesti vastatud.

Maksumus
Koolituse maksumus 2 250 EUR/inimese kohta.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, koolitusmaterjale elektroonilisel kujul, 2 kohvipausi ja kerge lõunaeine ning koolituse koordineerimist.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
Koolituse nõutud mahus mitte läbinutele väljastatakse tõend läbitud teemade kohta.

Grupi suurus
Minimaalselt grupi suurus 10 inimest, maksimaalselt kuni 15 osalejat.

Koolitajad
Valdav osa koolitajatest on seotud tugiisikute koolitamisega alates 2005.aastast SA Dharma koolituskeskuses ja osalenud ka õppekava arenduses , toetudes koolitusel osalejatelt ning teenuse kasutajatelt saadud tagasisidele.

Ene Augasmägi
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magister, töökogemus omavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhina, juhtinud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas tervisepoliitikat, koolitajana Dharma tugiisikukoolitustel 2005 - 2014 ja MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2014. Käesoleval ajal MTÜ Virumaa Tugiteenused juht. (Teemad: Võrgustikutöö, seadusandlus, Perega koostöö alustamise praktika jt.)

Katri Heinjärv

Katri on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistrina, on Mustamäe LOV sotsiaaltöö peaspetsialist, praktiseeriv võlanõustaja MTÜ-s Võlanõustajad , koolitaja Dharma tugiisikukoolitustel 2006-2014 ja edasi MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2015 kuni tänaseni(Teema: Võlanõustamine).

​Milvi Igalaan
Wismari Haigla Ravikeskuse OÜ psühholoog, Tartu Ülikool psühholoogia eriala , töötanud 25 aastat sõltuvushäiretele spetsialiseerunud psühhiaatrilises Wismari Haiglas, kus igapäeva-tööks on sõltuvushäiretega (sõltuvus alkoholist ja/või muudest psühhoaktiivsetest ainetest) ja muude psüühika ja käitumishäiretega patsientide nõustamine koostöös psühhiaatritega, koolitaja Dharma tugiisikukoolitustel 2005-2019(Teemad: sõltuvused ja nende mõju isiku toimetulekule, motiveeriv intervjueerimine).

Tiina Parmasto
Kõrgharidus, läbinud pedagoogilised ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitused, töötanud õpetajana, heategevusfondis Dharma tugiisikukoolituse alustajana ja teenuse käivitajana alates 2005.a., töötanud Sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonnas ja Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuses, läbinud tugiisikukoolituse, koolitaja ja Dharma tugiisikukoolituste arendaja ning koordineerija 2005-2019 (Teemad: Praktiline toimetulekuõpetus, Tugiisiku töö alused ja eetikad, Isikukeskne eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine, Praktilise tugiisikutöö sisu ja dokumentatsioon).

Riina Kaur
Riina on lõpetanud Paikuse Politseikooli ja kuni 2018.aastani tegutsenud PPA-s erinevatel ametikohtadel sh noorsoopolitseinikuna. Ta on lõpetanud ka Sotsiaal-Humanitaarinstituudi õigusteaduskonna bakalaureuse kraadiga juristina, omab sotsiaaltöötaja 6.taseme kutsetunnistust ning on läbinud rea peretööd toetavaid täiendkoolitusi. Käesoleval ajal töötab lastekaitsespetsialistina. (Teema: Vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine). 

Heidi Antons
Heidi on Tallinna Ülikooli lõpetanud sotsiaaltöö magister, kes tegutseb aktiivselt koolitajana tugiisikute ettevalmista-misel MTÜ-s Mynthouse alates 2015.aastast.Ta on läbinud ise tugiisikukoolituse juba 2006.a. ja ka praktiseerinud seda tööd. Täiendkoolituste raames on Heidi omandanud teadmised pereteraapias, paariteraapias, töös erivaja-dustega noortega, karjäärinõustamises. Ta on läbinud Gordoni perekooli koolitajate ettevalmistuse, omab täiskasvanute koolitaja, sotsiaalpedagoogi ja karjääriinfo spetsialisti kutseid. Heidi käsitleb kursuse raames järgmiseid teemasid: suhtlemisprotsesside alused, mõjutamisoskused ja stressijuhtimine. 

Erivajadusi käsitlevad erinevad lektorid, kellelt eeldatakse:
psühholoogia alast kõrgharidust, täiendkoolitusi erivajaduste valdkonnas, kogemust töös erivajadustega lastega haridusasutuses või praktilise kogemusega erivajadustega lapsega oma peres.