Töötamise toetamise teenuse täienduskoolituse kava 

Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.

Õppekava koostamise alused
- Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.
- Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsestandard.

Õppekeel
Eesti keel, vene keel

Õppekava maht kokku

40 ak/tundi ja 8 ak/t tundi juhendatud praktikat.

Koolituse toimumise aeg
Koolitus toimub tellimisel.

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupp on isikud, kes juba töötavad tegevusjuhendajana ning vajavad täiendavaid teadmisi töötamise toetamise teenust saavate klientide juhendamisel.

Õpingute alustamise tingimused

Õpingute alustamise eelduseks on õppima asuja vastavus Sotsiaalhoolekande seaduse § 86 nõuetele.

Õppegrupp 10-15 osalejat

Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud töötamise toetamise teenuse osutamiseks. Koolitus vastab riiklikult kinnitatud Töötamise toetamise teenuse täiendkoolituse kavale. 
Tegevusjuhendaja kutse taotlemisel toetab koolitus valitava kompetentsi B.2.6 Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel omamist. 

Õpiväljundid
Koolituse tulemusel on koolitataval teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada tegevusjuhendajana töötamise toetamise teenusel ning täiendada end erialaselt ning osaleda elukestvas õppes.

Õpingute läbimisel õppija:

- teab riiklikke nõudeid erihoolekandeteenustele, sh täpsemalt töötamise toetamise teenusele;
- kirjeldab tegevusjuhendaja rolli ja töö sisu töötamise toetamise teenusel;
- analüüsib kliendile võimalikku sobivat tööd ja tema motivatsiooni;
- kasutab erinevaid võimalusi kliendi motiveerimiseks;
- hindab kliendi ja tema kogukonna võimalusi ja takistusi;
- valib sobivaid suhtlusstrateegiad tööks kliendi ja tema kogukonnaga;
- toetab klienti, tema tööandjat ja kaastöötajaid asjakohaste kohanduste tegemiseks;
- teeb koostööd Töötukassa spetsialistidega;
- tunneb Tööturuteenuste ja toetuste seadust ja tööõigust reguleerivat seadusandlust tasandil, mis võimaldab vajadusel seostad klienti asjakohase nõustamisega.

Õppesisu : 

Teema 1 : 
Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus 4 ak/t

Teema 2 : 
Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine 16 ak/t auditoorset tööd ja 8 ak/t juhendatud praktilist tööd : 
-  sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
- kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
- kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab
- töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused
- koostab konkreetsele kliendile kutseprofiili 

Teema 3 : 
Motiveerimine 8 ak/t

Teema 4 : 
Keskkonna kohandamine. Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine – 8 ak/t

Teema 5 : 
Tööturuteenuste ja - toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus - 4ak/t

Hindamine

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vajalik vähemalt 75% õigeid vastuseid

Praktiline töö - tööprofiili ja tegevuskava koostamine kliendile

Töö tulemus hinnatakse praktika juhendaja hinnangul sooritatuks või mittesooritatuks.


Õppemeetodid
Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele: loengut, arutelu, rühmatööd jne .

Õppematerjalid
Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus . 

Õppekeskkond

Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale ning vastavad tervisekaitse nõuetele see tähendab, et ruumis:

- on koolituseks sobiv sisustus
- on võimalused ruumide õhutamiseks
- on piisavalt ruumi koolitatavate jaoks.

Õppeaja kestus

Reeglina 8 ak tundi päevas ja kokku 6 päeva.

Lõpetanule väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on:

  • osalemine vähemalt 85 % -s auditoorsetest tundidest;
  • on saavutanud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid ja sooritanud testi positiivselt
  • on sooritanud ülesande koostada kliendile tööprofiil ja tegevuskava selle elluviimiseks

Maksumus
Koolituse maksumus on 450 EUR/osaleja kohta.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, koolitusmaterjale elektroonilisel kujul ning 2 kohvipausi ning koolituse koordineerimist.

Grupi suurus
Minimaalselt 10 ja maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õppetööd viivad läbi koolitajad, kes vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
- on kõrgharidusega ja omab vähemalt 2 aastat töökogemust käsitletavas teemavaldkonnas;
- on läbinud tegevusjuhendaja koolituse ja Toetatud töölerakendamise metoodika koolituse või Töötamise toetamise täiendkoolituse ja omab vähemalt 2 aastat töökogemust töötamise toetamise teenuse klientidega.

E
ne Augasmägi

Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magister, töökogemus omavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhina, juhtinud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas tervisepoliitikat, koolitajana Dharma tugiisikukoolitustel 2005 - 2014 ja MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2014 (Teema: teenustest I moodul). Toetavate teenuste rakendamise kogemus MTÜ-s Virumaa Tugiteenused.

Ave Rosental
Avel on psühholoogi kõrgharidus, ta on aktiivne koolitaja – psühholoogia valdkonna teemadel
Praktik - Väike-Maarja kogukonna armastatud psühholoog, osaleb rehabilitatsioonimeeskonna töös MTÜ-s Virumaa Tugiteenused.

Anu Karajev
Anul on meditsiiniõe ettevalmistus ja tegevusjuhendajana töötamise kogemusega SA Hoolekandeteenustes ja MTÜ Virumaa Tugiteenused. Ta on läbinud Toetatud töölerakendamise metoodika koolituse ning omab töökogemust töötamise toetamise teenuse klientidega üle 2 aastat.

Kairi Kuur-Gobbi

Kairi on lõpetanud tegevusteraapia eriala Oslo Ülikoolis ning töötab oma erialal. Töökogemus tegevusterapeudina nii rehabilitatsioonimeeskondades Rakvere haiglas, kui Norra erinevates kogukonnas elamise teenusel näit. Hammerfesti Finnmarksveieni kogukonnaelamu psüühika ja vaimupuudega inimestele vanuses 18-60 eluaastat.On töötanud miljööterapeudina -vaimupuude, psüühikahäirete ja ajukahjustustega noorte juhendamine, personali väljaõpetamine, individuaalsete plaanide väljatöötamine jne., töökoha otsing , toetamine töökohal leidmisel.(Teemad: Spetsiifilised oskused klienditöös. 

Margit Halop

Margit on Tartu Ülikooli lõpetanud juristi erialal ja töötab igapäevaselt Tapa Vallavalitsuses.