Õppekava nimetus

Tegevusjuhendaja

Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.

Õppekava koostamise alus
Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine. Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsestandard.

Õppekeel
Eesti keel

Õppekava maht kokku
260 ak/tundi, sealhulgas: auditoorne töö 176 ak/tundi ja praktiline töö 68 ak/tundi, ja iseseisev lõputöö koostamine
16 ak/tundi


Koolituse toimumise aeg
Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond
Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale.

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov töötada tegevusjuhendajana ja isikud, kes hooldavad erivajadustega inimest ning soovivad selleks täiendavaid teadmisi .

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
 • vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV;
 • omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt pedagoogilise või sotsiaaltöö kogemus;

Eesmärk
Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust erivajadusega inimese toetamiseks teda arendavatest tegevustes, juhendamiseks ning motiveerimiseks igapäevaelus toime tulemisel ning abistamiseks suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusel on koolitataval teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada tegevusjuhendajana ning täiendada end erialaselt ning osaleda elukestvas õppes.

Õpingute läbimisel õppija:
 • Orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses;
 • On teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest;
 • Teab inimese arengu erisusi;
 • On võimeline hindama erivajaduse inimese tegevusvõimet ning oskab koostada tegevusplaani;
 • Oskab juhendada tegevusi rühmas;
 • Tuleb toime probleemes käitumise juhtimisega;
 • Oskab kasutada klienditöös erinevaid loovtegevusi.

Õppesisu
Õpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):

1. Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused
32 tundi auditoorset tööd, 2 tundi praktilist tööd

Mooduli läbinu orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik klienditöö eetilistest põhimõtetest, teab inimese arengu iseärasusi ning väärtustab meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis. Lisaks teab, tunneb ja oskab:
 • erihoolekande teenuseid ja nende olemust,
 • erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust,
 • eetilise käitumise põhimõtteid töötades erivajadustega isikutega,
 • iseenese väärtusi ja hoiakuid,
 • teenust saavate isikute õigusi,
 • inimese arengu etappe,
 • meeskonnatöö põhimõtteid.
 • orienteeruda erihoolekandeteenustes,
 • kasutada kaasaegseid suhtumismudeleid,
 • ära tunda vajadusi elukaare erinevatel etappidel ning kasutada neid teadmisi klienditöös,
 • osaleda meeskonnatöös.
 • Käsitletavad teemad: Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne; Eetika hoolekandes; Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel; Meeskonnatöö alused.

2. Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad
56 tundi auditoorset tööd, 28 tundi praktilist tööd

Mooduli läbinu:
 • eristab erihoolekandeteenuseid tarbivaid sihtrühmi lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest;
 • tunneb ära nende erivajadused ja oskab rakendada neid teadmisi oma töös.
Käsitletavad teemad: Psüühikahäired; Vaimupuue; Liitpuue; Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega; Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus.

3. Põhioskused – klienditöö alused 48 tundi auditoorset tööd, 30 tundi praktilist tööd
Mooduli läbinu teab:
 • oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö vahendina,
 • on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet,
 • valdab klienditöö enamlevinud meetodeid,
 • suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani,
 • suudab organiseerida tegevusplaani alusel teenust saava isikuga igapäevast tööd ning korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
Käsitletavad teemad: Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid; Tegevuse analüüs ja kohandamine; Tegevusvõime hindamine; Klienditöö meetodid; Peamised töövõtted igapäevases hoolduses; Tegevusplaani koostamine; Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

4. Spetsiifilised oskused klienditöös 40 tundi auditoorset tööd, 8 tundi praktilist tööd
Mooduli läbinu oskab:
 • kasutada erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid;
 • on võimeline juhendama tegevusi rühmas ja tuleb toime probleemse käitumise juhtimisega.;
 • oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada;
 • on oskuslik kasutama klienditöös erinevaid loovtegevusi.
Käsitletavad teemad: Rühmatöö klienditöös; Probleemse käitumise juhtimine; Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus; Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

5. Lõputöö koostamine (kohustuslik) Iseseisev töö 16 tundi, sisaldab
Tegevusplaani koostamist teenust saavale isikule.

Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:      
 • teenust saava isiku vaatlusraport,
 • rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, - alaeesmärgid,
 • kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,
 • tulemuste hindamine

Õppemeetodid
Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele: loengut, arutelu, rollimängu, rühmatööd jne .

Õppematerjalid
Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus .
Kohustuslik materjal läbimiseks vastavalt õppekavale ja kokkulepitud etapiks :
1) Tegevusjuhendajate käsiraamat: https://intra.tai.ee/images/prints/documents/13015604635 5_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf

2) Kui aju puhkab Praktiline teejuht ajukahjustusega inimesele ja tema lähedastele; Kadri Mölder; http://www.kuiajupuhkab.ee/

3) Kuidas klientidest saavad kodanikud.
Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil. Dirk den Hollander ja Jean Pierre Wilken; http://duokirjastus.eu/e_pood/


4) Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat. Välja andnud: MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekann e/hea_tava_kasiraamat .

Õppeaja kestus
Reeglina 8 ak tundi päevas 2 - päevaste moodulitena ehk 22 koolituspäeva 4-6 kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on soovitavalt mitte vähem kui 2 nädalat.

Lõpetanule väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on:
 • osalemine vähemalt 85 % -s auditoorsetest tundidest;
 • on saavutanud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid
 • on esitanud ja kaitsnud lõputöö;
 • on suutlikkus oma seisukohti suuliselt põhjendada.

Maksumus
Koolituse maksumus 2 450 EUR/ 1 inimene.
Maksumus sisaldab lektoritasu, ruumi ja tehnika renti, koolitusmaterjale elektroonilisel kujul ning 2 kohvipausi ning koolituse koordineerimist.
Maksumuse muutus on läbirääkimiste tulemusel võimalik !

Grupi suurus
Maksimaalselt kuni 20 osalejat.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Ene Augasmägi

Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magister, töökogemus omavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna juhina, juhtinud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas tervisepoliitikat, koolitajana Dharma tugiisikukoolitustel 2005 - 2014 ja MTÜ Mynthouse koolitaja alates 2014 (Teema: teenustest I moodul).

Ave Rosental
Avel on psühholoogi kõrgharidus, ta on aktiivne koolitaja – psühholoogia valdkonna teemadel (koolituse I moodul).
Praktik - Väike-Maarja kogukonna armastatud psühholoog, osaleb rehabilitatsioonimeeskonna töös..

Merlin Bugri

Merlinil on sotsiaaltööalane kõrgharidus ja tegevusjuhendajana töötamise kogemusega SA Hoolekandeteenustes ja MTÜ Virumaa Tugiteenused (praktika juhendaja).

Kairi Kuur-Gobbi
Kairi on lõpetanud tegevusteraapia eriala Oslo Ülikoolis ning töötab oma erialal. Töökogememus tegevusterapeudi-na nii rehabilitatsioonimeeskondades Rakvere haiglas, kui Norra erinevates kogukonnas elamise teenusel näit.
Hammerfesti Finnmarksveieni kogukonnaelamu psüühika ja vaimupuudega inimestele vanuses 18-60 eluaastat.On töötanud miljööterapeudina -vaimupuude, psüühikahäirete ja ajukahjustustega noorte juhendamine, personali väljaõpetamine, individuaalsete plaanide väljatöötamine jne., töökoha otsing , toetamine töökohal leidmisel.(Teemad:  Spetsiifilised oskused klienditöös ).