Õppekava nimetus

Tugiisik erivajadustega lapsele lasteasutuses

​Õppekavarühm
762 Sotsiaaltöö ja nõustamine
Aluseks ISCED 97 (International Standard Classification of Education, ISCED) liigitus õppekavarühmade järgi.


Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamisel on lähtutud 01.01.2016. aastal jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse § - s 23 sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust .

Õppekeel

Eesti keel

Õppekava maht

160 tundi, millest 136 tundi auditoorset koolitust aktiivõppe meetodil ja 24 tundi iseseisvat tööd.

Praktika

Soovitavalt lisada 40 tundi juhendatud praktikat, eriti juhul, kui koolitusel osalejal puudub sotsiaaltöö praktiline kogemus. Praktika korraldamine toimub eraldi kokkulepete lausel.

Koolituse toimumise aeg

Koolitus toimub tellimisel.

Õppekeskkond

Koolitusruumid valitakse vastavalt konkreetsele koolitustellimusele ja selle toimumise kohale.

Sihtgrupp

Isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna toetada erivajadustega last
tema toimetulekul lasteasutuses (lasteaed, kool, lapsehoid jne).


Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused:
 • vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV;
 • vanus vähemalt 21 eluaastat;
 • omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt pedagoogilise või sotsiaaltöö kogemus;
 • osalemine intervjuul, selgitamaks isikuomaduste ja hoiakute sobivust tugiisikutööks va juhul, kui koolitusel osaleja on suunatud koolitusele Töötukassa karjäärinõustaja või tööandja poolt.

Eesmärk

Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust erivajadustega lapse juhendamiseks lasteasutuses, motiveerimiseks ning lapse suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamiseks ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks koostöös teiste lastega töötavate isikutega lasteasutuses.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
 • orienteerub tugiisikutöö alustes sh seadusandluses ja eetika põhimõtetes;
 • oskab suunata suhtlemisprotsesse ning nõustada nii erivajadusega last kui ka lapsevanemat;
 • oskab märgata erivajaduste, sõltuvuste ja vägivalla kasutamise tundemärke;
 • tunneb eesmärgipüstituse ja tegevusplaani koostamise põhimõtteid koostöös toetatava isikuga ning teab toetava võrgustiku kaasamise põhimõtteid;
 • teab lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamise põhimõtteid;
 • omab ülevaadet infoallikatest , mis toetavad teda tugiisikuna tegutsemisel;

Õppesisu

Teemad:
 • tugiisikutöö alused ja eetika;
 • suhtlemisprotsesside alused;
 • mõjutamisoskused ja stressijuhtimine;
 • võrgustikutöö ja seadusandlus;
 • toetavad teenused erivajadusega lapsele, nende taotlemise protseduurid;
 • vägivalla erinevad vormid ja nende äratundmine;
 • erivajadused ja nende äratundmine;
 • perega koostöö alustamise praktika;
 • erivajadused ja nendest tulenevad vajadused;
 • tugiisikutöö praktiline sisu lapse toetamisel erinevates keskkondades;
 • erivajadustega lapsi toetavad ühendused ja muud toetavad organisatsioonid.

Õppemeetodid

Kasutatakse õppemeetodeid, mis on suunatud otseselt praktikas kasutatavate teadmiste omandamisele:
loengut, arutelu, rollimängu, rühmatööd jne .


Iseseisev töö

Iseseisev töö sisaldab:
 • kokku kuni 24 tundi konkreetse lapse erivajadustest lähtuva tegevusplaani koostamist.

Õppematerjalid

Edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus.

Õppeaja kestus

Reeglina  8 ak tundi päevas 2 - päevaste moodulitena ehk 17 koolituspäeva kolme -
nelja kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on kuni 2 nädalat.
Erandjuhtumitel võib koolituse korraldust kokkuleppel muuta.


Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja – kriteeriumid

Õpingute lõpetamise eelduseks on:
 • osalemine vähemalt 80 % -s auditoorsetest tundidest ;
 • koolitusel osaleja iseseisvalt koostatud kirjalik töö, mis sisaldab konkreetse juhtumi puhul eesmärgipüstitust ja tegevusplaani koostamist ning võrgustikutöö planeerimist ;
 • testi sooritamine;
 • suutlikkus oma seisukohti suuliselt põhjendada .

Maksumus

Koolituse maksumus 1 750 EUR/inimese kohta.
Maksumus sisaldab lektoritasu , ruumi ja tehnika renti , paljundusmaterjale,
2 kohvipausi ning koolituse koordineerimist.

Maksumuse muutus on läbirääkimiste tulemusel võimalik!

Grupi suurus

Minimaalselt 8 ja maksimaalselt kuni 15 osalejat.

Koolitajad

Valdav osa koolitajatest on seotud tugiisikute koolitamisega alates 2005.aastast SA Dharma koolituskeskuses ja osalenud ka õppekava arenduses , toetudes koolitusel osalejatelt ning teenuse kasutajatelt saadud tagasisidele.

Ene Augasmägi

Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magister,
hetkel juhib MTÜ-d Virumaa Tugiteenused, juhtinud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas tervisepoliitikat, koolitajana Dharma tugiisikukoolitustel 2005 - 2014 ja MTÜ-s Mynthouse 2014-2019 (Teemad: Võrgustikutöö, seadusandlus, Perega koostöö alustamise praktika, toetavad teenused erivajadustega lastele jt.)

Milvi Igalaan

Wismari Haigla Ravikeskuse OÜ psühholoog, Tartu Ülikool psühholoogia eriala , töötanud 25 aastat sõltuvushäiretele spetsialiseerunud psühhiaatrilises Wismari Haiglas, kus igapäeva-tööks on sõltuvushäiretega (sõltuvus alkoholist ja/või muudest psühhoaktiivsetest ainetest) ja muude psüühika ja käitumishäiretega patsientide nõustamine koostöös psühhiaatritega, koolitaja Dharma tugiisikukoolitustel 2005-2014 (Teemad: erivajadused ja nendest tulenevad vajadused).

Tiina Parmasto

Kõrgharidus ERKI, läbinud pedagoogilised ja sotsiaalvaldkonna täiendkoolitused, töötanud õpetajana, heategevusfondis Dharma tugiisikuteenuse käivitaja 2006.a., töötanud Sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonnas ja Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuses, läbinud tugiisikukoolituse, koolitaja ja Dharma tugiisikukoolituste arendaja ning koordineerija 2006-2014 ja koolitaja MTÜ-s Mynthouse 2014-2019 (Teemad: Praktiline toimetulekuõpetus, Tugiisiku töö alused ja eetikad, Tugiisikutöö praktiline sisu lapse/pere toetamisel erinevates keskkondades, Eesmärgipüstitus ja tegevuskava koostamine).

Heidi Antons
Heidi on Tallinna Ülikooli lõpetanud sotsiaaltöö magister, kes tegutseb aktiivselt koolitajana tugiisikute ettevalmista-misel MTÜ-s Mynthouse alates 2015.aastast.Ta on läbinud ise tugiisikukoolituse juba 2006.a. ja ka praktiseerinud seda tööd. Täiendkoolituste raames on Heidi omandanud teadmised pereteraapias, paariteraapias, töös erivaja-dustega noortega, karjäärinõustamises. Ta on läbinud Gordoni perekooli koolitajate ettevalmistuse, omab täiskasvanute koolitaja, sotsiaalpedagoogi ja karjääriinfo spetsialisti kutseid. Heidi käsitleb kursuse raames järgmiseid teemasid: suhtlemisprotsesside alused, mõjutamisoskused ja stressijuhtimine.


Erivajaduste teemasid käsitlevad erinevad lektorid, kes vastavad alljärgnevatele nõuetele:
- kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, psühholoogia vms)
- kogemus töötamisel erivajadustega lastega või kelle peres kasvab erivajadustega laps
Seni kaasatud lektorid on olnud Ivica Mägi, Jelena Petriläinen, Kaidi-Ly Välb  jt.