Mittetulundusühing Mynthouse
P Õ H I K I R I


I Üldsätted
1.Mittetulundusühing nimetusega Mynthouse MTÜ (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
4. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.
5. Ühingu tegevuse eesmärk on edendada, vahendada ja luua olulisi väärtusi kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas, mis aitavad kaasa Eesti inimeste, eriti laste ja perede , füüsilis - vaimse tasakaalu saavutamisele, taastamisele ja säilitamisele ning tasakaaluka eluviisi tutvustamisele.
Eesmärkide elluviimiseks Ühing:
  • levitab elu aktiviseerimise võimalusi ja tervislikke eluviise ning selleks edendavate koolituste, seminaride, teabepäevade, õpitubade, õppelaagrite jms korraldamine;
  • korraldab lastele, peredele ja teistele huvilistele nii vabahariduslikku kui ka tööalast koolitust, lühi- ja pikaajalisi kursusi, seminare, konverentse, laagreid, õppereise ja muid ettevõtmisi;
  • asutab oma koole ja klubisid ning osaleb ühisettevõtetes;
  • toodab ja avaldab ning teeb kättesaadavaks eesmärgi saavutamiseks vajalikke õppe- ja koolitusmaterjale ja muid trükiseid, audio-ja videokandjaid teadmiste levitamiseks;
  • loob oma tegevuse eesmärkidest tulenevalt lepingulisi suhteid analoogsete ühingute, organisatsioonide ja haridusasutustega nii kodu - kui välismaal;
  • võtab vastu annetusi, toetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi;
  • annab välja stipendiume;
  • korraldab vajadusel küsitlusi ja uuringuid oma tegevusvaldkonnas
II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasub Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 1 kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.
2.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
b) ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja nimetatud liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta .
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu;
d) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik Ühingu liikmed, alusel.

IV Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
e) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Ühingu juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist Ühingu liikmele kirjalikult teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

V Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 1 – 3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3. Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel Ühingu vara läheb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

Mynthouse MTÜ põhikiri on kinnitatud 01.11.2015.a. Ühingu üldkoosolekul.